Δημιουργήθηκε 04 Μαϊος 2022

Καστοριά, 04/05/2022

Αρ. Πρωτ.4201

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού  Πίνακα Αξιολόγησης  Υποψηφίων

Για τη Θέση με Κωδ. 04:

«Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»

 της Ομάδας Έργου

της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

 

1.       Την υπ’ αριθμ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ)  Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»,

2.       Την από 11/04/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης»  της Ομάδας Έργου  της Πράξης με ΟΠΣ 5035173

3.       Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ 5035173 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Στην ιστοσελίδα της ΕΟΓ τον Προσωρινό Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων & Ηλεκτρονικής προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173.

Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεων ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι ώρα 14:00 της (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, δηλ. Δευτέρα 09/05/2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε ΕΔΩ)

Για την ΕΟΓ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

logo

Δημιουργήθηκε 13 Απριλίου 2022

Καστοριά, 13/04/2022

Αρ. πρωτ. 4194

Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης, την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης καθώς και την από 11/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. για τη θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035173

απευθύνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την

Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 14/04/2022 μέχρι και

την Πέμπτη 28/04/2022 και ώρα 14:00 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2022/ΕΟΓ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Υπόδειγμα Σύμβασης-Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων (Υπόδειγμα Δ)

logo

Δημιουργήθηκε 24 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση

Καστοριά, 24/03/2022

Αρ.Πρωτ.: 4189

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με Αρ. πρωτ. 3228/25-10-2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

- Την από 03/12/2021 Απόφαση του φορέα «Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας» περί έγκρισης της Πρόσκλησης για τη Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και ενστάσεων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568.

- Την υπ’ αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

- Τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/31-01-2022 και 2/08-02-2022 της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης για την Στελέχωση της Ομάδας Έργου.

- Την από 23/03/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΓ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/31-01-2022 και 2/08-02-2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης για την στελέχωση της Ομάδας Έργου.

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδ. ΟΠΣ 5030568, Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων

(πατήστε εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

LOGO

Δημιουργήθηκε 01 Φεβρουαρίου 2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με Αρ. πρωτ. 3228/25-10-2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
  2. Την από 03/12/2021 Απόφαση του φορέα «Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας» περί έγκρισης της Πρόσκλησης για τη Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και ενστάσεων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568
  3. Την υπ’ αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδ. ΟΠΣ 5030568, Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, έως τις 04/02/2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 03/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΟΓ.

Για να δείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Επιλεγέντων & Επιλαχόντων Υποψηφίων σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

LOGO