Δημιουργήθηκε 25 Αυγούστου 2023

Καστοριά, 25/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 4419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 2ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντα υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) και την με αρ. πρωτ. 4189/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1Η-ΩΥΗ) 3η τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
 • Την από 19/06/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ 01/20232ης συμπληρωματικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)
 • Την υπ’ αριθμ 01/20232η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
 • Την από 24.08.2023απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για έγκριση των 1/31.07.2023 και 2/09.08.2023 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)

Δημοσιοποιεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενωνκαι ανακοινώνει

Τα Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες Ωφελούμενους ανά Υποέργο και Περιφέρεια (μόνο για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας) ως εξής:

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

Υποέργο 6: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

 

espa logo

Δημιουργήθηκε 10 Αυγούστου 2023

LOGO OXE

Καστοριά, 10/08/2023 

Α.Π. 4417

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ5179822

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) (Δικαιούχος Φορέας)έχει αναθέσει στην Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε», ως Ανάδοχος Φορέας, με την από 06/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, την εκτέλεση του Υποέργου 2 της Πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»,με κωδικό ΟΠΣ 5179822 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)

Απευθύνεται Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (05/2023)

σε 50 άνεργους/εςωφελούμενους/ες, που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς που περιλαμβάνει από το Δήμο Καστοριάς τις Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Τριάδος και από το Δήμο Άργους Ορεστικού τη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού,για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμακατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

 

Κατάρτιση : Κατάρτιση 168 ωρών στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Σύγχρονες Τεχνολογίες και Τεχνοτροπίες στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας
 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Παραγωγή Προϊόντων Γούνας

Πιστοποίηση:Συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας: Υποστήριξη σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου με τέσσερις (4) συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα ΜητρώαΑνεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομαανεργίας ή όχι,
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς (Δημοτικές Ενότητες Καστοριάς, Βιτσίου, Μακεδνών, Αγίων Αναργύρων και Αγίας Τριάδος από τον Δήμο Καστοριάς και από τον Δήμο Άργους Ορεστικού η Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού)
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Να είναι κάτοχοι κατ’ ελάχιστον εκπαιδευτικό επίπεδο ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Α/Α

Αντικείμενο κατάρτισης

Κατ’ ελάχιστον Επίπεδο εκπαίδευσης

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ

Απόφοιτοι Τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ

Απόφοιτοι Τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώσουν τις 4 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις υποβάλλονται από 10/08/2023έως και 01/09/2023 (23:59:59).

Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: http://www.helfurfe.gr/

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καιστα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Δικαιολογητικά Υποβολής της Αίτησης

Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε την Αίτηση Συμμετοχής & τα Δικαιολογητικά σας

 

LOGO

Δημιουργήθηκε 01 Αυγούστου 2023

Καστοριά, 01/08/2023

Αρ. Πρωτ.: 4416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/20232η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λαμβάνοντα υπόψη:

 • Την με αρ. πρωτ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) και την με αρ. πρωτ. 4189/31.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΒΡ1Η-ΩΥΗ) 3η τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
 • Την από 19/06/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΓ που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθμ 01/20232ης συμπληρωματικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173 (Περιφέρειες Νοτίου Αιγάιου και Στερεάς Ελλάδας)
 • Την υπ’ αριθμ 01/20232η Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

δημοσιοποιεί

το Προσωρινό Μητρώο Ωφελούμενων

και ανακοινώνει

 1. τον Πίνακα Δυνητικά Ωφελουμένων
 2. τον Πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων και
 3. τα προσωρινά αποτελέσματα/ πίνακες κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια, της υπ αριθμ. 01/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων (για τις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας)

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΕΟΓ:http://www.helfurfe.gr/el/και συγκεκριμένα έως τις 08/08/2023 και ώρα 16:00.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:helfurfe1102@gmail.com, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

Συνημμένα αναρτώνται:

 1. Πίνακας Δυνητικά Ωφελούμενων
 2. Πίνακας μη Επιλέξιμων Αιτήσεων Υποψηφίων Ωφελούμενων
 3. Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες ανά Περιφέρεια, της Πρόσκλησης 02/2022 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψήφιων Ωφελουμένων

 

newLogo.png