Ανακοινωσεις

27 Μαρτίου 2024

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής»

με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ: 5035173ανέλαβε ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Σκοπός της Πράξηςήταν η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχοτην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Θεματικά Αντικείμενα:

 • Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας
 • Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας
 • Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας

Πιστοποίηση: Οι εργαζόμενοιπου ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης στην ειδικότητα του προγράμματος που επέλεξαν. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC1 7024.

Τόπος Υλοποίησης: Όλη η Ελλάδα

Ανάδοχος Υλοποίησης Ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης:Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ»

Αποτελέσματα Υλοποίησης:

 • Συνολικά Υλοποιήθηκαν 55 τμήματα κατάρτισης:
 • ‘Εντάχθηκαν σε τμήματα κατάρτισης 1.194 ωφελούμενοι, ποσοστό 98,68% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
 • Ολοκλήρωσαν επιτυχώςτην κατάρτιση 1.114 ωφελούμενοι, ποσοστό 92,07 %επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
 • Συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης και ολοκλήρωσαν το εκάστοτε πρόγραμμα 1.108 ωφελούμενοι, ποσοστό 91,57% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.

Η Πράξη ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

LOGO.png

AFISA.jpg

26 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

LOGO OXE

25/09/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου,έχει αναλάβει από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Δικαιούχος Φορέας),την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822 και λαμβάνοντας υπόψη:

 1. -Τηνυπ’αριθμ. 4117/13.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΝ1Δ7ΛΨ-8ΩΓ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
 2. -Την υπ’ αριθμ 05/2023Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5179822,
 3. -Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.
 1. -Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 19.09.2023
 2. -Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 25.09.2023

 

Δημοσιοποιεί τους Οριστικούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και τωναπορριφθέντων.

ΠΙΝΑΚΕΣ

19 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

LOGO OXE

19/09/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 06

ΑνακοΙνωση ΠροσωρινΩν ΑποτελεσμΑτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 ΠρΟσκλησης ΕκδΗλωσης ΕνδιαφΕροντος

Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει αναλάβει από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Δικαιούχος Φορέας),την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • -Την υπ’αριθμ. 4117/13.10.2022 (ΑΔΑ:ΩΝ1Δ7ΛΨ-8ΩΓ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 
 • -Την υπ’ αριθμ 05/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5179822. 
 • -Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016. 
 • -Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων στις 19.09.2023.

 

Δημοσιοποιεί τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά των επιλεγέντων και των επιλαχόντων ωφελούμενων καθώς και των απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση των Πινάκων Κατάταξης ήτοι έως τις 24/09/2023.

Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στηδιεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη της αρμόδιας επιτροπής ενστάσεων και πρέπει να συνοδεύονται από τον κωδικό της αίτησης (ΚΑΣ).

ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

LOGO

 

Νεα της Γουνας

27 Μαρτίου 2024

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ: 5035173 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και ...
26 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

25/09/2023 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10 Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.»ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου,έχει αναλάβει από ...
19 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΘΜ. 05/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5179822 

19/09/2023 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 06 ΑνακοΙνωση ΠροσωρινΩν ΑποτελεσμΑτων της υπ’ αρθμ. 05/2023 ΠρΟσκλησης ΕκδΗλωσης ΕνδιαφΕροντος Η Ένωση Εταιρειών «Κ.Δ.Β.Μ. ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. - ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.» ως Ανάδοχος Φορέας με βάση την από 03/07/2023 Σύμβαση Ανάθεσης Έργου, έχει ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN