Ανακοινωσεις

03 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γουναράδων, ΧΛΟΗ Τ.Θ.: 1002, ΤΚ: 52100, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467022171

 1. Τίτλος: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ: 5035173.
 1. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ. - CPV 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικού CPV 79132000 -8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης)
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 1. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα.
 2. Η σύμβαση αφορά τα Υποέργα 2 και 6 της Πράξης, και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
 • -Κατάρτιση (86 ώρες) για την συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • -Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 172024 ή ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
 1. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 1. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ.
 1. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 10 μήνες
 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 13.876,76 €.
 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910091). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.helfurfe.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
 1. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.07.2022 και ώρα 18:00
 1. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ.
 1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 1. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Εξέτασης Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)»
 1. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 2. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 27.05.2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.) 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ακολουθούν τα αρχεία της πρόσκλησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 logo

 

26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030568»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας»  της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5030568, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00510018), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών, Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με:

CPV 80521000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με συμπληρωματικούς

CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης,

CPV 79411100- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 172.558,80€ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμο, στη βάση τυποποιημένων αναγνωρισμένων διαδικασιών, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 22/06/2022 ώρα: 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 28/06/2022 ώρα: 11:00 π.μ.

Η  διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής  είναι 12 μήνες 

Πρόσθετα Πληροφοριακά στοιχεία:

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα

Οι πρόσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής: 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (1.725,59€)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (6.902,35 €)

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: promitheus.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 161766)

Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.helfurfe.gr

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα έγγραφα που περιγράφονται στη διακήρυξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 01-2022-ΕΟΓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΕΕΣ ΣΕ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

LOGO

17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022

Αρ. Πρωτ. 4214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173,  λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
 • Την από 11/04/2022 απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Πρόσκλησης για τη Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης
 • Την υπ’ αριθμ 01/2022/ΕΟΓ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173
 • Τα υπ’ αριθμ. 1/03-05-2022 & 2/11-05-2022 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για τη Θέση με Κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργου της Πράξης
 • Την από 16/05/2022 Απόφαση της ΕΟΓ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/03-05-2022 & 2/11-05-2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Υποψηφίων για θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της Ομάδας Έργο της Πράξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ για την Θέση με κωδ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ (πατήστε εδώ)

Για την ΕΟΓ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

logo

Νεα της Γουνας

03 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY   Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου, ...
26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030568»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του έργου: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή ...
17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022 Αρ. Πρωτ. 4214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN