Ανακοινωσεις

06 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ME ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 5030568

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με ΑΠ: 3228/25.10.2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ),
  • Την από 03/12/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

 

απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (03/2021) για την στελέχωση της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 07/12/2021 μέχρι και την  Tρίτη 28/12/2021 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helfurfe@otenet.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(Υπόδειγμα Α): Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(Υπόδειγμα Β): Βιογραφικό Σημείωμα

(Υπόδειγμα Γ): Υπεύθυνη Δήλωση

(Υπόδειγμα Δ): Σχέδιο Σύμβασης

LOGO

16 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035173

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035173

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 17/11/2021 μέχρι και τη Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 14:00

 

 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/2021/ΕΟΓ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Υπόδειγμα Σύμβασης Έργου (Υπόδειγμα Δ)

logo

20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Της υπ’ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. Πρωτ. 4020/17.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για  τη θέση του Υπεύθυνου Έργου: στο πλαίσιο του Υποέργου 1,

της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

με κωδικό ΟΠΣ: 5035173.

Για να δείτε τον πίνακα σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

logo

Νεα της Γουνας

06 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ME ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 5030568

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, λαμβάνοντας υπόψη: ...
16 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2021/ΕΟΓ) για την στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5035173

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης και την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση ...
20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων (Πρόσκληση 1/2021/ΕΟΓ) Της υπ’ αριθμ. 01/2021/ΕΟΓ και με αριθμ. Πρωτ. 4020/17.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για  τη θέση του Υπεύθυνου Έργου: στο πλαίσιο του ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN