Ανακοινωσεις

03 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γουναράδων, ΧΛΟΗ Τ.Θ.: 1002, ΤΚ: 52100, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467022171

Read more
26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030568»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»

Read more
17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022

Αρ. Πρωτ. 4214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

Read more

Νεα της Γουνας

03 Ιουνίου 2022

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY   Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου, ...
26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030568»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ του έργου: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»
17 Μαϊος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Καστοριά, 17/05/2022 Αρ. Πρωτ. 4214 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ» Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού ...

Video

It is time to reconnect with nature, TIME TO SLOW DOWN