Δημιουργήθηκε 31 Αυγούστου 2022

Καστοριά, 31.08.2022
Αρ. Πρωτ.: 4295


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173»

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 03 Ιουνίου 2022

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γουναράδων, ΧΛΟΗ Τ.Θ.: 1002, ΤΚ: 52100, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467022171

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 17 Μαϊος 2022

Καστοριά, 17/05/2022

Αρ. Πρωτ. 4214

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. 04: «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ»

Της Ομάδας Έργου της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα  Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ 5035173

Περισσοτερα