Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5030568

Δημιουργήθηκε 24 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση

Καστοριά, 24/03/2022

Αρ.Πρωτ.: 4189

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με Αρ. πρωτ. 3228/25-10-2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 1983/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΚΒ7ΛΨ-ΨΛ3) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

- Την από 03/12/2021 Απόφαση του φορέα «Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας» περί έγκρισης της Πρόσκλησης για τη Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης και ενστάσεων της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568.

- Την υπ’ αριθμ. 03/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

- Τα πρακτικά υπ’ αριθμ. 1/31-01-2022 και 2/08-02-2022 της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης για την Στελέχωση της Ομάδας Έργου.

- Την από 23/03/2022 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΓ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/31-01-2022 και 2/08-02-2022 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης για την στελέχωση της Ομάδας Έργου.

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδ. ΟΠΣ 5030568, Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων

(πατήστε εδώ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

LOGO