Δημιουργήθηκε 21 Ιουνίου 2023

Καστοριά, 21.06.2023
Αρ. Πρωτ.: 4396


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του έργου:

«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173»

Περισσοτερα
Δημιουργήθηκε 09 Ιουνίου 2023

logo

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ) (Δικαιούχος Φορέας), μετά από ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό , έχει αναθέσει στην  ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε, την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Κατάρτιση, Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας» της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτική – κατάρτιση –πιστοποίηση δεξιοτήτων σε 86 άνεργους/ες ωφελούμενους/ες, από τους Δήμους Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και τους Δήμους Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει :

1. Κατάρτιση : Κατάρτιση 162 ωρών σε ένα εκ των δύο αντικειμένων :

 1. Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας
 2. Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας

2. Πιστοποίηση: Συμμετοχή των καταρτισθέντων σε εξετάσεις πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.

3. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας: Υποστήριξη σε κάθε ωφελούμενο/η του έργου με πέντε (5) συνεδρίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας  (2 ομαδικές και 3 ατομικές).

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ μικτά/ ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και ολοκληρώσουν τις 5 συνεδρίες συμβουλευτικής.

Υποβολή αιτήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • -Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομαανεργίας ή όχι,
 • -Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς και των Δήμων Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 • -Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).
 • -Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

 

Υποβολή αιτήσεων:

Αιτήσεις υποβάλλονται από 09/06/2023 έως και 28/06/2023 (23:59:59).

Η αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο: www.eog-katartisi.gr.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και στα τηλέφωνα 24670-29895 // 24670-21213 // 24670-21216 (ώρες επικοινωνίας 10:00 – 19:00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

LOGO

Δημιουργήθηκε 05 Απριλίου 2023

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

για την ανάδειξη Αναδόχου της πράξης «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5179822, Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» 

για τις 21.4.2023 και ώρα 18:00

σύμφωνα με την Α.Π. 15624 ΕΞ 2023 / ΥΨηΔ 28.03.2023 και Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 07.04.2023».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ PDF

LOGO

Δημιουργήθηκε 13 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5179822

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίωνμέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας»στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5179822, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεΚωδ. ΣΑ 0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2022ΕΠ00510056),

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο τουΕπιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

80500000-9 - Υπηρεσίες κατάρτισης,

79132000-8 - Υπηρεσίες πιστοποίησης,

85312320-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 99.960,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.Τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής των συμμετεχόντων, προσδιορίζονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 • Η υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50 άνεργους/ες συνολικά που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας»., στις ειδικότητες:

1.ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ»., διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών.

2.ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΟΥΝΑΣ, διάρκειας 168 ωρών που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών

 • Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (ΕΠΕΔ: Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής Διαπίστευσης) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO /IEC17024, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά ή από εταιρείες λογισμικού οι οποίες παρέχουν σχετικές πιστοποιήσεις, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.
 • Η Συμβουλευτική. Κάθε ωφελούμενος θα υποστηριχθεί μέσω τεσσάρων (4)ατομικών συνεδριών.

 

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 11/04/2023 ώρα: 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19/04/2023 ώρα: 11:00π.μ.

Η διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής είναι έξι (6) μήνες 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζειχρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (999,60€)

 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης(3.998,40€) 

Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης. 

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

 • Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:promitheus.gov.gr(Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 186949)
 • Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:http://www.helfurfe.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ

 

Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τα αρχεία της διακήρυξης: 

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού 

Τεύχος διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή xml

Παράρτημα VII

LOGO