Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Δημιουργήθηκε 13 Απριλίου 2022

Καστοριά, 13/04/2022

Αρ. πρωτ. 4194

Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (ΕΟΓ) λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ.  4982/1094/Α3/16.09.2020 (ΑΔΑ: Ω2Α646ΜΤΛΡ-ΚΩΟ) Απόφαση Ένταξης, την με αριθμ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης καθώς και την από 11/04/2022 Απόφαση του Δ.Σ. για τη θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5035173

απευθύνει 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (01/2022/ΕΟΓ) για την

Θέση με κωδ. 04: «Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Προώθησης» της ομάδας έργου,

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης. 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 14/04/2022 μέχρι και

την Πέμπτη 28/04/2022 και ώρα 14:00 

Επισυνάπτονται:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2022/ΕΟΓ

Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα Α)

Υπόδειγμα  Βιογραφικού Σημειώματος (Υπόδειγμα Β)

Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα Γ)

Υπόδειγμα Σύμβασης-Στέλεχος Πληροφοριακών Συστημάτων (Υπόδειγμα Δ)

logo