Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

Δημιουργήθηκε 03 Ιουνίου 2022

ΠροκHρυξη  ΔιεθνοYς ΗλεκτρονικοY ΑνοικτοY  ΔιαγωνισμοY

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για τα Υποέργα 2 έως 6 της ενταγμένης Πράξης με ΟΠΣ 5035173, για την επιλογή αναδόχου,

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας (Ε.Ο.Γ.)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γουναράδων, ΧΛΟΗ Τ.Θ.: 1002, ΤΚ: 52100, Καστοριά

Τηλέφωνο: 2467022171

 1. Τίτλος: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ: 5035173.
 1. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης αξίας 387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ. - CPV 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικού CPV 79132000 -8 (Υπηρεσίες πιστοποίησης)
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
 1. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.210 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου της οικονομίας, στον οποίο απασχολούνται) σε επιλεγμένα αντικείμενα.
 2. Η σύμβαση αφορά τα Υποέργα 2 και 6 της Πράξης, και περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
 • -Κατάρτιση (86 ώρες) για την συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων
 • -Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 172024 ή ισοδύναμο ή από τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
 1. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 1. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.387.676,40€ χωρίς ΦΠΑ.
 1. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 10 μήνες
 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 13.876,76 €.
 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910091). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
 1. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): http://www.helfurfe.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
 1. Χρόνος, τόπος υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.07.2022 και ώρα 18:00
 1. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 11.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ.
 1. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 1. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 12 Μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
 1. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
 1. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Εξέτασης Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)»
 1. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 2. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 27.05.2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.) 

ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ακολουθούν τα αρχεία της πρόσκλησης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ PDF

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΕΕΣ ΣΕ PDF

ΕΕΕΣ ΣΕ XML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

 logo