ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΟΥΝΑΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5030568»

Δημιουργήθηκε 26 Μαϊος 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

του έργου:

«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας», με κωδικό ΟΠΣ 5030568»

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας»  της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5030568, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00510018), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών, Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με:

CPV 80521000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με συμπληρωματικούς

CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης,

CPV 79411100- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 172.558,80€ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Η Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή ισοδύναμο, στη βάση τυποποιημένων αναγνωρισμένων διαδικασιών, σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών & Επικοινωνίας: Ελληνική

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 22/06/2022 ώρα: 18:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 28/06/2022 ώρα: 11:00 π.μ.

Η  διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής  είναι 12 μήνες 

Πρόσθετα Πληροφοριακά στοιχεία:

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα

Οι πρόσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Εγγύηση Συμμετοχής: 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (1.725,59€)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (6.902,35 €)

Διάθεση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού και των συμπληρωματικών εγγράφων της σύμβασης:

Από τη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: promitheus.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 161766)

Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.helfurfe.gr

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα έγγραφα που περιγράφονται στη διακήρυξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας.

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 01-2022-ΕΟΓ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

ΕΕΣ ΣΕ PDF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ CV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

LOGO