ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής» με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

Δημιουργήθηκε 27 Μαρτίου 2024

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής»

με κωδ. ΟΠΣ: 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα εξαγωγικού εμπορίου, διασφάλισης ποιότητας και παραγωγής», με κωδ. ΟΠΣ: 5035173ανέλαβε ως Δικαιούχος Φορέας την υλοποίηση της, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Σκοπός της Πράξηςήταν η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης με στόχοτην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.210 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ωφελουμένων της Πράξης καθώς και η προσαρμοστικότητά τους σε αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εργασιακή τους κινητικότητα σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες, όπου δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Θεματικά Αντικείμενα:

  • Εξαγωγικό εμπόριο και ενίσχυση εξωστρέφειας
  • Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας
  • Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας

Πιστοποίηση: Οι εργαζόμενοιπου ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης στην ειδικότητα του προγράμματος που επέλεξαν. Οι εξετάσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως επιτήρησης (proctoring), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC1 7024.

Τόπος Υλοποίησης: Όλη η Ελλάδα

Ανάδοχος Υλοποίησης Ενεργειών Κατάρτισης και Πιστοποίησης:Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ»

Αποτελέσματα Υλοποίησης:

  • Συνολικά Υλοποιήθηκαν 55 τμήματα κατάρτισης:
  • ‘Εντάχθηκαν σε τμήματα κατάρτισης 1.194 ωφελούμενοι, ποσοστό 98,68% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
  • Ολοκλήρωσαν επιτυχώςτην κατάρτιση 1.114 ωφελούμενοι, ποσοστό 92,07 %επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.
  • Συμμετείχαν σε εξετάσεις Πιστοποίησης και ολοκλήρωσαν το εκάστοτε πρόγραμμα 1.108 ωφελούμενοι, ποσοστό 91,57% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων ωφελούμενων του έργου.

Η Πράξη ολοκληρώθηκε στις 31/12/2023

LOGO.png

AFISA.jpg