ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Δημιουργήθηκε 08 Δεκεμβρίου 2022

Καστοριά, 08.12.2022

Αρ. Πρωτ.: 4344

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5035173

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ, ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ5035173 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με αρ. πρωτ. 2800/Β3/648/11.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΟΓ46ΜΤΛΡ-ΔΤΚ) 1η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
  • Την υπ’ αρ. 02/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελούμενων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας
  • Το από 07.12.2022 Πρακτικό Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας για έγκριση των 1/22.11.2022 και 2/02.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων για την συμμετοχή τους στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής» με κωδικό ΟΠΣ 5035173, ΕΠΑΝΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Δημοσιοποιεί το Οριστικό Μητρώο Ωφελούμενων και ανακοινώνει

Τα Οριστικά αποτελέσματα κατάταξης με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες Ωφελούμενους ανά Υποέργο και Περιφέρεια ως εξής:

Υποέργο 2: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη,  Ήπειρος, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα)

 

Υποέργο 3: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε Μετάβαση, εκτός Στερεάς Ελλάδας: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά)

 

Υποέργο 4: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική)

        Περιφέρεια Αττικής 

Υποέργο 5: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες  2Σ – Νότιο Αιγαίο)

       Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Υποέργο 6:Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα (Περιφέρειες σε  Μετάβαση 2Σ – Στερεά Ελλάδα)

      Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ανάδοχος του έργου κατάρτισης και Πιστοποίησης είναι η:
 
Ένωση Εταιρειών  «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.».
Στοιχεία επικοινωνίας αναδόχου:
1. «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ.: «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε.», Δ/νση: Γιαννιτσών 31, 54627, Θεσσαλονίκη,  email: tpolis@technopolis-ekp.gr, τηλέφωνο: 2310556602.
2. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ.», Δ/νση: Ι. Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη, email: info@ekai.gr, τηλέφωνο: 2310508338logo