ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ME ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 5030568

Δημιουργήθηκε 06 Δεκεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ (Ε.Ο.Γ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» με κωδικό ΟΠΣ 5030568, λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με ΑΠ: 3228/25.10.2018 (ΑΔΑ: 73647ΛΨ-ΥΞΒ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ),
  • Την από 03/12/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

 

απευθύνει

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (03/2021) για την στελέχωση της Ομάδας Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 07/12/2021 μέχρι και την  Tρίτη 28/12/2021 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helfurfe@otenet.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(Υπόδειγμα Α): Αίτηση Υποψηφιότητας – Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(Υπόδειγμα Β): Βιογραφικό Σημείωμα

(Υπόδειγμα Γ): Υπεύθυνη Δήλωση

(Υπόδειγμα Δ): Σχέδιο Σύμβασης

LOGO