ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρόσκλησης:01 / 2021 / ΕΟΓ.)

Δημιουργήθηκε 17 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (για τη θέση του Υπεύθυνου Έργου):στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035173 ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενα:

  1. Την Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
  3. Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
  4. Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας