ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημιουργήθηκε 18 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενα:

  1. Την Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος
  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
  3. Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
  4. Υπόδειγμα Αίτησης